Close

Mirosława Woźniak

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 682)

Legalność pobytu Tekst edytowany w związku ze zmianami ustawy ogłoszonymi 26 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 682. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennym, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy […]

Read More

Wjazd do Polski spoza strefy Schengen bez ograniczeń

Od 19 lutego br. cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski.  Zniesione ograniczenia w ruchu osobowym odnoszą się do przekraczania granicy zewnętrznej RP przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen, niezależnie od środka transportu. Powyższe zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra […]

Read More

Małżeństwa jednopłciowe a prawo dziecka do obywatelstwa polskiego

Czy dziecko pary jednopłciowej może nabyć obywatelstwo polskie poprzez urodzenie? Dziecko pary jednopłciowej urodzone w Kanadzie z matki zastępczej – z prawem do polskiego obywatelstwa.Taki wyrok zapadł 16 lutego 2022 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie (sygn. akt II OSK 128/19). Wojewoda Mazowiecki ma 30 dni na wydanie decyzji o […]

Read More

Kryterium dochodowe przy legalizacji pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy (nie dotyczy pracy), oraz w niektórych przypadkach również o zezwolenie na pobyt stały, musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość […]

Read More

Zmiany dla cudzoziemców

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2022 r.  pod poz. 91 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 roku.  Opublikowane zmiany dotyczą : Ustawy z dnia […]

Read More

REPATRIACJA

Czy wiesz, że po zmianie 1989 r. ustroju w Polsce w 1996 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu zasad polityki państwa w sprawach repatriacji?  Nie była to jednak regulacja zadośćuczyniająca nadzwyczajnej sytuacji osób, które nie z własnej woli znalazły się poza Polską i przez dzisiątki lat  podlegały rozmaitym formom […]

Read More

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W Polsce można zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, bądź w formie wyznaniowej przed duchownym ze skutkami cywilnymi. W tym artykule omówię zawarcie małżeństwa w formie świeckiej, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Aby zawrzeć związek małżeński należy złożyć wymagane przez prawo dokumenty. Przede wszystkim podczas wizyty w usc należy […]

Read More

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. Zapraszającym […]

Read More

Co należy wiedzieć o uzyskaniu nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu składa obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który 31.12.2020 r. posiadał zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej.  Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście, od dnia 01.01.2021 r., nie później niż 31.12.2021. Zostaną od ciebie […]

Read More

Co należy wiedzieć o uzyskaniu nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa obywatel Zjednoczonego Królestwa, który na dzień 31.12.2020 r. posiadał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej i nadal przebywa w Polsce.  Wniosek o wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa […]

Read More