Close

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy (nie dotyczy pracy), oraz w niektórych przypadkach również o zezwolenie na pobyt stały, musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość miesięcznego dochodu musi być jednak wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  

Poniżej wskazane zostały minimalne miesięczne kwoty dochodu netto jakie cudzoziemiec powinien udokumentować w poszczególnych latach.

Rok 2022 i 2023

Minimalny dochód (netto) w dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 777 zł, a dla osoby w rodzinie – 601 zł. 

 Rok 2021, Rok 2020  i Rok 2019

Minimalny dochód (netto) dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 702 zł, a dla osoby w rodzinie – 529 zł.