Close

Nowe regulacje pobytowe dla obywateli Białorusi.

Od 9 lipca 2022 r.  obywatele Białorusi przebywający na terytorium Polski na podstawie wiz krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z oznaczeniem „D 21” na naklejce wizowej, mogą ubiegać się o nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy.

Uprawnienie to obejmuje także sytuację gdy okres pobytu i ważności wizy krajowej uległ przedłużeniu w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego a wcześniej stanem epidemii, a obywatel Białorusi dalej przebywa w Polsce na podstawie przedłużonej w ten sposób wizy humanitarnej.

Zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres 3 lat i zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Posiadacz zezwolenia na pobyt czasowy będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę a od 1 stycznia 2023 r. będzie miał możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Białorusi.