Close

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2022 r.  pod poz. 91 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 roku. 

Opublikowane zmiany dotyczą :

 1. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354)
 2.  
 3. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162, 1621, 2270, 2317 i 2445).

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

 • Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472).

 • Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923).

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598).

Najistotniejsze zmiany w ww. ustawach:

  1. Możność wysłania na wskazany adres poczty elektronicznej pouczenia cudzoziemca wynikającego z art. 7 ustawy o cudzoziemcach za zgodą cudzoziemca.

  1. Skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych, tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów (z adnotacją student), prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego – do 30 dni.

  1. Ustalenie terminu do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – do 60 dni oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy w tym także dotyczących pobytu stałego i pobytu rezydenta długoterminowego UE.

  1. Ustalenie 6 miesięcznego terminu na wydanie decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

  1. Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę.

  1. Możliwość zmiany przez wojewodę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na wniosek cudzoziemca jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę:

  • 1) u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub
  • 2) u innego pracodawcy użytkownika, lub
  • 3) na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2–5, a mianowicie obejmujących:

a) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

b) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku;

c) wymiar czasu pracy;

d) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

 1. Przyspieszenie  uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców.

 1. Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi  na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę. 

 1. Doprecyzowanie możności wezwania cudzoziemca do przedłożenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.

 1. Wprowadzenie przepisów umożliwiających wymianę informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 1. Określenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia nie niższego niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

 1. Uchylenie wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca.

 1.  Uproszczenie prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową.

 2. Wprowadzenie opłaty skarbowej w wysokości 220,00 zł za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010,00 zł brutto.