Close

Pyxis Group

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Polski zostaje odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza […]

Read More

Poland.Business Harbour

Poland.Business Harbour to program rządu polskiego dla zagranicznych specjalistów z branży IT ułatwiający podjęcie pracy w Polsce. Program Poland.Business Harbour obejmuje Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję, i Ukrainę.  W ramach programu stworzono specjalny typ wizy, z adnotacją Poland.Business Harbour, który pozwala na pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, […]

Read More

Karta Polaka w urzędzie wojewódzkim w Polsce

Od 30 lipca 2022 r. możliwe jest ubieganie się o Kartę Polaka przez cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez wyjazdu z Polski.  Do tej pory z możliwości złożenia wniosku do wojewody w kraju mogli korzystać tylko obywatele Białorusi lub osoby posiadające w tym kraju status bezpaństwowca. Po zmianach obywatele […]

Read More

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 oraz Dz. U. z 2022 r., poz. 682)

Legalność pobytu Tekst edytowany w związku ze zmianami ustawy ogłoszonymi 26 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 682. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennym, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy […]

Read More

Wjazd do Polski spoza strefy Schengen bez ograniczeń

Od 19 lutego br. cudzoziemcy wjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski.  Zniesione ograniczenia w ruchu osobowym odnoszą się do przekraczania granicy zewnętrznej RP przy wjeździe do Polski spoza strefy Schengen, niezależnie od środka transportu. Powyższe zmiany wprowadzono do Rozporządzenia Ministra […]

Read More

Kryterium dochodowe przy legalizacji pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy (nie dotyczy pracy), oraz w niektórych przypadkach również o zezwolenie na pobyt stały, musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość […]

Read More

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca z obywatelem polskim przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

W Polsce można zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, bądź w formie wyznaniowej przed duchownym ze skutkami cywilnymi. W tym artykule omówię zawarcie małżeństwa w formie świeckiej, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Aby zawrzeć związek małżeński należy złożyć wymagane przez prawo dokumenty. Przede wszystkim podczas wizyty w usc należy […]

Read More