Close

Oferta

Legalizacja pobytu cudzoziemca

W ramach praktyki oferuję pomoc w procesie ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obejmującą swoim zakresem nie tylko badanie podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce, ale również przygotowanie i złożenie wniosku o jedno z wymienionych zezwoleń. 

Reprezentuję Klientów na wszystkich etapach procedury i wspomagam w gromadzeniu niezbędnych dokumentów.

Legalizacja pobytu obywatela UE

1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Pobyt obywateli UE w Polsce został uregulowany odrębnie w stosunku do obywateli spoza UE. Jeśli jesteś cudzoziemcem – obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które korzysta ze swobody przepływu osób na podstawie umów i zamierzasz zostać w Polsce dłużej, powinieneś uzyskać stosowne zezwolenie na pobyt w Polsce. W takich przypadkach oferuję Państwu pomoc prawną obejmującą doradztwo oraz reprezentowanie w postępowaniu legalizacyjnym przed właściwym wojewodą.

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Współpracuję z pracodawcami, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców i planują ubiegać się o zezwolenia na pracę dla nich. Pomoc obejmuje określenie sytuacji prawnej, typu wymaganego wniosku oraz przygotowania i złożenia go. Przygotowuję rownież opinie związane z legalnością pracy cudzoziemca. Udzielam porad jak skutecznie uzyskać zgodę na pracę dla obcokrajowca.

Rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Zapewniam Państwu pomoc w transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego. Udzielam porad o wymaganych przez urząd dokumentach, oceniam, czy posiadany przez Państwa dokument kwalifikuje się do transkrypcji, składam wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, załatwiam tłumaczenie na język polski zagranicznych aktów.

Nabycie obywatelstwa polskiego

Jeśli zamierzają Państwo ubiegać się o obywatelstwo polskie oferuję pomoc prawną w procesie ubiegania się o: potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie za obywatela polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Posiadam doświadczenie w załatwianiu spraw obywatelstwa polskiego – od wyboru optymalnego procesu, odpowiedniego do historii pobytowej cudzoziemca w Polsce albo – ustaleniu, z dużym prawdopodobieństwem, że klient posiada obywatelstwo polskie po swoich przodkach, Polakach.

 

Obok pomocy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i sprawdzenia spełnienia przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o jeden z wymienionych trybów, przygotuję wniosek i złożę go w Państwa imieniu. Oznacza to, że będę reprezentować Klienta na każdym etapie postępowania administracyjnego.

Zmiana imienia i nazwiska

Na pewno niejednokrotnie zastanawialiście się Państwo nad sensem zmiany imienia albo nazwiska. Powodów do zmiany może być bardzo dużo. Szczególnie ważne jest nasze subiektywne odczucie, czy dobrze czujemy się z naszym imieniem i nazwiskiem, które mamy wpisane do aktów stanu cywilnego.

Doradzam w jaki sposób można dokonać takiej zmiany.
Pomagam skompletować niezbędne dokumenty, przygotowuję wniosek i go składam w imieniu Klienta a jeśli zajdzie taka potrzeba, reprezentuję w postępowaniu odwoławczym.

Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

Jeśli zastanawiają się Państwo nad zrzeczeniem obywatelstwa polskie oferuję pomoc prawną w tym procesie. Niewątpliwie jest to trudna decyzja, czasami nieodwracalna, ale trzeba wiedzieć o jednym. Można zrzec się obywatelstwa polskiego, jeśli mamy już obywatelstwo innego kraju.

Obok pomocy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, przygotuję wniosek i złożę go w Państwa imieniu. Decyzję w sprawie zrzeczenia obywatelstwa polskiego podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej