Close

Monthly Archives: styczeń 2022

Kryterium dochodowe przy legalizacji pobytu cudzoziemca.

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy (nie dotyczy pracy), oraz w niektórych przypadkach również o zezwolenie na pobyt stały, musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość […]

Read More

Zmiany dla cudzoziemców

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców W Dzienniku Ustaw z dnia 14 stycznia 2022 r.  pod poz. 91 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r.  o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 roku.  Opublikowane zmiany dotyczą : Ustawy z dnia […]

Read More

REPATRIACJA

Czy wiesz, że po zmianie 1989 r. ustroju w Polsce w 1996 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu zasad polityki państwa w sprawach repatriacji?  Nie była to jednak regulacja zadośćuczyniająca nadzwyczajnej sytuacji osób, które nie z własnej woli znalazły się poza Polską i przez dzisiątki lat  podlegały rozmaitym formom […]

Read More