Close

Od 30 lipca 2022 r. możliwe jest ubieganie się o Kartę Polaka przez cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi i Rosji bez wyjazdu z Polski. 

Do tej pory z możliwości złożenia wniosku do wojewody w kraju mogli korzystać tylko obywatele Białorusi lub osoby posiadające w tym kraju status bezpaństwowca. Po zmianach obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji (ewentualnie osoby mające status bezpaństwowców w ww. krajach) złożą wniosek o wydanie lub przedłużenie Karty Polaka do każdego wojewody w Polsce. W dalszym ciągu możliwe jest ubieganie się o Kartę Polaka za granicą w polskich konsulatach przez ww. osoby oraz innych cudzoziemców.

Fakt spełniania wymogów związanych z otrzymaniem Karty Polaka cudzoziemiec powinien wykazać odpowiednimi dokumentami, zwłaszcza w zakresie polskiego pochodzenia np. rodziców cudzoziemca. Dokumenty należy przedstawić w wersji oryginalnej także w przypadku procedury toczącej się w Polsce.

Posiadanie Karty Polaka wiąże się z możliwością szybszego uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce, oraz – w dalszej perspektywie – obywatelstwa polskiego. Karta Polaka daje także inne przywileje, takie jak np. pełny dostęp do polskiego rynku pracy czy do bezpłatnej edukacji (także wyższej) w Polsce.