Close
alexis-brown-82988-unsplash

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Zapraszającym może być:

  • Obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel innego państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.
  • Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu wystawienia zaproszenia dla cudzoziemca zapraszający powinien wystąpić z wnioskiem  o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.  Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeń jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Zapraszający powinien posiadać środki finansowe w wysokości  co najmniej :

  • 515 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca.
  • 200 zł – miesięcznie w przeliczeniu na niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, gdy zapraszanym cudzoziemcem jest zstępny, wstępny lub małżonek zapraszającego, któreś z rodziców małżonka zapraszającego, któreś z rodzeństwa zapraszającego lub któreś z dzieci małżonka zapraszającego.

Zapraszający powinien dodatkowo posiadać również środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości stanowiącej równowartość biletu do tego państwa, nie mniejsze jednak niż:

  • 200 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa sąsiadującego z Polską;
  • 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa europejskiego nie sąsiadującego Polską;
  • 2 500 złotych – w przypadku podróży powrotnej albo tranzytu do państwa nieeuropejskiego.

Zaproszenie nie uprawnia do podjęcia pracy w Polsce.

Opłata skarbowa za dokonanie  wpisu zaproszenia – 27 zł

Opłata skarbowa  za złożenie pełnomocnictwa- 17 zł

Udostępnij:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email